Uvjeti korištenja

Uvodne odredbe

Vlasnik i upravitelj crowdfunding platforme pod nazivom Croenergy.eu je:

REGEA ULAGANJA društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i usluge, iz Zagreba, Andrije Žaje 10, OIB: 03614860787 (dalje u tekstu: REGEA ULAGANJA d.o.o.)

Korisnikom ove stranice smatra se svaka osoba koja pristupi stranici. Registriranim korisnikom stranice smatra se onaj korisnik koji, bilo u svojstvu nositelja projekta, bilo u svojstvu ulagača u projekt koji se putem ove stranice prezentira, bude kao takav registriran u predviđenom postupku registracije na ovoj stranici.
Svaki korisnik neopozivo prihvaća sve važeće uvjete korištenja koje jednostrano odredi REGEA ULAGANJA d.o.o. i izjavljuje da je s postojećim uvjetima upoznat, da ih razumije i u cijelosti prihvaća.

REGEA ULAGANJA d.o.o. zadržava pravo jednostrane izmjene ovih uvjeta u bilo koje vrijeme. Sve izmjene uvjeta korištenja bit će objavljene na ovoj stranici, a prema svim korisnicima ove stranice stupaju na snagu trenutkom njihove objave. Korisnik je dužan redovito se informirati o promjenama važećih uvjeta korištenja.

Ova stranica je u svim svojim sastavnicama zaštićena pravima intelektualnog vlasništva, što su korisnici dužni poštivati, a kršenje tih prava nosi za sobom odgovornost sukladno važećim propisima Republike Hrvatske.

Nisu dopušteni promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja i davanje na korištenje ni jednog dijela ove stranice ili softwarea ove stranice bez pristanka vlasnika i upravitelja stranice.

Namjena stranice

Crowdfunding platforma Croenergy.eu osnovana je s ciljem ostvarivanja posredništva između fizičkih i pravnih osoba koje putem ove stranice prezentiraju vlastite projekte povezane s energetskom učinkovitošću i korištenjem obnovljivih izvora energije, i potencijalnih i stvarnih ulagača u te projekte.
Korisnicima je zabranjeno koristiti ovu stranicu radi ostvarenja svrhe za koju ona nije namijenjena, kao i za ostvarenje svrhe protivne propisima Republike Hrvatske. Uslugu posredovanja REGEA ULAGANJA d.o.o. pruža besplatno.

Registracija korisnika

Da bi pojedini korisnik ove stranice mogao nastupiti kao nositelj projekta, odnosno kao ulagač u projekt koji se putem ove stranice prezentira, potrebno je da se na prikladan način registrira. Postupak registracije određuje REGEA ULAGANJA d.o.o. i ovlašten ga je po potrebi mijenjati za sve naredne korisnike koji se namjeravaju registrirati.
Svaki registrirani korisnik mora imati najmanje 18 godina, odnosno biti potpuno poslovno sposoban.

Prilikom registracije korisnik je dužan kreirati lozinku koja štiti njegovu privatnost. Korisnik je dužan čuvati tajnost svoje lozinke, a REGEA ULAGANJA d.o.o. neće odgovarati korisniku zbog štete nastale neprimjerenim i nepažljivim raspolaganjem lozinkom od strane samog korisnika.

REGEA ULAGANJA d.o.o. zadržava pravo od registriranog korisnika iz sigurnosnih razloga zahtijevati promjenu lozinke ili drugih podataka. Podaci dani upravitelju stranice u postupku registracije predstavljaju i osnovu za utvrđivanje identiteta korisnika, naročito u slučaju kada je potrebno utvrditi eventualnu odgovornost pojedinog korisnika.

REGEA ULAGANJA d.o.o. će u okviru svojih mogućnosti i tehnološke opremljenosti čuvati tajnost podataka korisnika danih u postupku registracije i korištenja stranice.

Točnost i potpunost podataka, privatnost i raspolaganje podacima te objava i administriranje sadržaja

Korisnici ove stranice dužni su prilikom registracije i za potrebe korištenja stranice, uvijek kada se od njih to zahtijeva, vlasniku i upravitelju stranice pravodobno davati točne i potpune podatke, kao i sve promjene tih podataka pravodobno prijavljivati.
Korisnici vlasniku i upravitelju stranice i trećim osobama odgovaraju za točnost i potpunost danih podataka.
Korisnici dozvoljavaju vlasniku i upravitelju stranice da dobivene podatke, bez potrebe njihovog daljnjeg odobrenja, koristi za potrebe poslovanja stranice, a osobito da dobivene podatke obrađuje, prosljeđuje trećim osobama, učini ih dostupnima svim trećim osobama i koristi ih za potrebe održavanja i promoviranja ove stranice.
Korisnici vlasniku i upravitelju stranice i trećim osobama odgovaraju i za sadržaj koji u okviru korištenja stranice objave ili učine dostupnim (objave, oglasi, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali).

Zabranjeno je objavljivanje svakog nezakonitog i neprikladnog sadržaja, što osobito podrazumijeva objavu osobnih podataka i informacija o trećim osobama bez njihova pristanka, odnosno objavu podataka ili sadržaja o trećim osobama na način koji tim osobama nanosi ili može nanijeti štetu, posebno u odnosu na kršenje prava osobnosti, prava intelektualnog vlasništva i pravila zaštite tržišnog natjecanja, te objavu svakog sadržaja koji ugrožava i šteti poslovanju ove stranice.

REGEA ULAGANJA d.o.o. ne odgovara za štetu koja nekome nastane zbog podataka i sadržaja koji je pojedini korisnik u okviru korištenja ove stranice objavio ili učinio dostupnim, niti može davati jamstvo za točnost i provjerljivost podataka i sadržaja koji se objavljuju ili čine dostupnim. Nezakonite i neprikladne sadržaje

REGEA ULAGANJA d.o.o. ima pravo ukloniti bez prethodnog upozorenja korisniku koji je takav sadržaj objavio ili učinio dostupnim.

REGEA ULAGANJA d.o.o. zadržava pravo samostalno procijeniti koji sadržaj se smatra nezakonitim i neprikladnim. Osim uklanjanja nezakonitog i neprikladnog sadržaja, REGEA ULAGANJA d.o.o. u okviru upravljanja stranicom ima pravo ne objaviti ili ukloniti i sadržaj koji po njegovoj ocjeni ne udovoljava kriterijima koje ova stranica postavlja, odnosno ako ne odgovara profilu i temeljnoj namjeni ove stranice.

Prilikom plaćanja kreditnim karticama, ulagači broj kreditne kartice i druge podatke upisuje izravno u obrazac pružatelja usluge online plaćanja, koji je sigurnom SSL vezom spojen sa stranicom. Podaci o kreditnim karticama ulagača ne pohranjuju se u sustavu stranice te ni na koji način nisu izloženi dohvatu niti neovlaštenom korištenju od strane trećih osoba, uključujući REGEA ULAGANJA d.o.o.

Obavještavanje korisnika

Korisnik pristaje da od strane vlasnika i upravitelja stranice, putem elektroničke pošte ili na drugi jednako prikladan način, bude obavještavan o poslovanju stranice i da mu uz to budu prosljeđivani i reklamni sadržaji. Na zahtjev korisnika, takve mu se obavijesti neće prosljeđivati.

Isključenje korisnika

Registrirani korisnik ove stranice može iz opravdanih razloga biti onemogućen u daljnjem korištenju stranice, a naročito:

  • ako stranicu koristi za ostvarenje nezakonitih i neprikladnih ciljeva
  • ako zloupotrebljava sadržaj i podatke koji su mu registracijom učinjeni dostupnima
  • ako prilikom korištenja stranice krši prava intelektualnog vlasništva upravitelja i trećih osoba
  • ako korištenjem stranice očito i zlonamjerno šteti poslovnim interesima vlasnika i upravitelja

Te u svim drugim slučajevima u kojima svojim postupanjem krši ove uvjete korištenja i nanosi štetu ili prijeti nastankom štete i poslovnog ugleda upravitelju i trećim osobama.

REGEA ULAGANJA d.o.o. zadržava pravo samostalno procijeniti opravdanost razloga za isključenje pojedinog korisnika.

Ugovaranje obveza između korisnika

U korištenju stranice i ugovoranju međusobnih obveza korisnici su dužni poštivati zakone i ostale propise Republike Hrvatske. Sve novčane obveze između korisnika ugovaraju se isključivo u domaćoj valuti, odnosno u hrvatskim kunama. Obvezni odnos između korisnika nastaje kad REGEA ULAGANJA d.o.o. transferira novčana sredstva ulagača na bankovni račun nositelja projekta.

REGEA ULAGANJA d.o.o. će transferirati novčana sredstva prema nositelju projekta u roku 15 dana od izvršenog ulaganja ako kampanja primjenjuje fleksibilan model financiranja, odnosno 15 dana po završetku uspješno provedene kampanje ako kampanja primjenjuje model “sve ili ništa”. Ukoliko kampanja koje primjenjuje model “sve ili ništa” ne sakupi ciljanu svotu novca, REGEA ULAGANJA d.o.o. će uplaćeni novac vratiti ulagačima u roku od 15 dana. Fleksibilan model financiranja kampanje podrazumijeva da nositelj projekta ima pravo zadržati sva prikupljena novčana sredstva bez obzira na uspjeh kampanje, dok kod modela “sve ili ništa” samo ako kampanja dostigne ciljanu svotu.

Odgovornost u međusobnim odnosima korisnika

Nositelji projekata su dužni u opisu kampanje navesti u kojem će roku ispuniti preuzete obveze. Svi odnosi koji budu uspostavljeni između nositelja projekata i ulagača putem ove stranice isključivo su njihovi, pa REGEA ULAGANJA d.o.o. ne preuzima ni prema jednoj od tih strana odgovornost za obveze druge strane, niti za takve obveze jamči.

Svaki korisnik ove stranice, neovisno u kojem svojstvu nastupa, suglasan je s time da se svi kontakti s drugim korisnicima ove stranice, neovisno o svojstvu u kojem ti drugi korisnici nastupaju, odvijaju isključivo na njihovu međusobnu odgovornost, te se po osnovi njihovih međusobnih odnosa odriču bilo kakvih zahtjeva prema vlasniku i upravitelju stranice.

Sve eventualne sporove koju nastanu između korisnika ove stranice rješavat će ti korisnici međusobno.

Izjava o sigurnosti plaćanja

Pri plaćanju na našoj stranici koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša stranica nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Hvala što koristite CorvusPay!

Podržane kartice za plaćanje su Visa, MasterCard i Maestro.

Tehničko održavanje stranice

REGEA ULAGANJA d.o.o., kao vlasnik i upravitelj stranice, istu održava i unapređuje radi zaštite privatnosti i interesa svih njezinih korisnika, izjavljujući da istom upravlja prema tehničkim standardima koji to u cijelosti omogućuju, imajući na raspolaganju primjerenu tehničku podršku.

Međutim, REGEA ULAGANJA d.o.o. zadržava mogućnost da iz objektivnih razloga dođe do tehničkih pogrešaka u radu ove stranice, koje su korisnici dužni prijaviti odmah po njihovom pojavljivanju. REGEA ULAGANJA d.o.o. će takve pogreške nastojati ukloniti u najkraćem mogućem roku.
REGEA ULAGANJA d.o.o. zadržava pravo da zbog radova na tehničkom održavanju stranice, uvođenja novih sadržaja i drugih opravdanih razloga privremeno uskrati pristup pojedinim sadržajima ove stranice. S obzirom da ova stranica u okviru svojeg poslovanja uključuje i linkove drugih stranica, sadržaj, sigurnost i način rada tih stranica izvan su opsega odgovornosti vlasnika i upravitelja ove stranice.

Ova stranica otvara mogućnost oglašavanja, pa korisnici pristaju na takvo oglašavanje od strane trećih osoba kojima to REGEA ULAGANJA d.o.o. dopusti. U okviru oglašavanja trećih osoba, sadržaj reklamnog materijala nije u domeni odgovornosti vlasnika i upravitelja ove stranice. REGEA ULAGANJA d.o.o. za analizu ove stranice koristi odgovarajući software, čime stječe saznanja o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšavanja kvalitete ponude. S tim u svezi koriste se tzv. cookies, tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računalu korisnika, te omogućavaju prepoznavanje korisnika prigodom ponovnog posjeta stranici, što omogućava provođenje analize korištenja. Iako se ove tekstovne datoteke mogu odbiti ili izbrisati, to može dovesti do toga da se neke funkcije na stranici više ne mogu u potpunosti koristiti. Navedeni software prikuplja i pohranjuje i tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika, pri čemu ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka niti do prikupljanja osobnih podataka.

Korisnici ove stranice daju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja ove internetske stranice.